Toen Fredrik Beekman en Joanna Willemina Beierling in 1825 trouwden, hadden zij drie buitenechtelijke kinderen. Die werden bij de geboorte als volgt geregistreerd.

 • Frederik Johannes, geboren 29-5-1819 als zoon van
  Johanna Willemina Beijerlink (naaister, 21 jaar).
  N.B. De leeftijd van Johanna is feitelijk 22 jaar.
 • Johannes Hubertus, geboren 29-1-1822 als zoon van
  Willemina Beijerling (naaister, 24 jaar).
 • Jacobus Antonie, geboren 25-1-1824 als zoon van
  Frederik Bevort (25 jaar) en van zijne huisvrouw Wilhelmina Beierling (23 jaar).
  N.B. De leeftijd van Wilhelmina is nu feitelijk 26 jaar.

 

In de eerste twee aktes komt geen Beekman of Bevort voor. Maar bij de derde geboorte gebruikte Frederik de naam Bevort, terwijl die naam toch pas in 1826 officieel werd aangenomen. Bovendien werd Wilhelmina "zijne huisvrouw" (=echtgenote) genoemd, terwijl het huwelijk toch pas zeven maanden na deze derde geboorte plaats vond. De twee genoemde problemen komen hier dus al duidelijk naar voren.

Voor zijn huwelijk moest Frederik, zoals gebruikelijk, drie verklaringen overleggen.

 1. Een geboorte- of doopbewijs. Al zoekend kwam men tot de vaststelling dat de geboorte van Fredrik nergens was geregistreerd. Daarom moest er een akte van bekendheid worden opgemaakt, waarin getuigen verklaren dat zij op de hoogte zijn van de geboorte van Fredrik.
  Uit hun verklaringen blijkt dat Saartje Beekman haar zoon Fredrik in het najaar van 1798
  in het Gasthuis te Amsterdam ter wereld heeft gebracht. Na ongeveer een maand is zij
  terug gegaan naar Hoorn. Sergeant Jacob Bevort, in garnizoen te Hoorn, zou de vader
  van het kind zijn.
  Bovendien verklaarde pastoor J. Odendaal dat hij Fredrik in 1911, als jongen van
  ongeveer 13 jaar, alsnog gedoopt heeft.
  Deze akte van bekendheid had als einddatum 31 januari 1825.
 2. Een verklaring dat de ouders toestemming geven tot het huwelijk.
  De vader, sergeant Jacob Bevort, zal vermoedelijk al lang vertrokken zijn uit Hoorn.
  En de moeder, Saartje Beekman, was in 1814 overleden.
 3. Een "Certificaat Nationale Militie".
  Daaruit blijkt of hij al of niet in militaire dienst moest. Dit certificaat, gedateerd
  28 mei 1825, staat op naam van Fredrik Bevort, geboren te Hoorn op 8 september 1798,
  zoon van Jacob en van Saartje Beekman.
  Fredrik ondertekent met F. Beekman, dus niet met F. Bevort.
  Ook hier dus weer het probleem: Beekman – Bevort. Bovendien is dit de enige plaats
  waar ik de dag 8 september heb gevonden.


Toen deze papieren in orde waren gemaakt, kon het huwelijk voltrokken worden. Dat gebeurde op 29 augustus 1825 te Groenlo. In de hiervoor genoemde papieren kwam de naam Jacob Bevort als vader naar voren. Toch werd in de huwelijksakte uitsluitend de naam Fredrik Beekman gebezigd. De drie kinderen, die vóór het huwelijk werden geboren en die nu werden gewettigd, kregen daarmee ook de naam Beekman. Dat bij het derde kind al de naam Bevort werd genoemd, maakte kennelijk niets uit.

 

Hoe had dan de overgang van Beekman naar Bevort plaats?
In het "Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden" van 1825 (No.74) werd een koninklijk besluit van 8 november 1825 gepubliceerd, waarin het volgende werd vastgesteld.

Voor die genen Onzer onderdanen, welke tot hiertoe nalatig zijn gebleven, om
overeenkomstig het decreet van den 18den Augustus 1811, eenen vasten geslachtnaam
aan te nemen, en in plaatse daarvan eenen veranderlijken bijnaam zijn blijven voeren,
wordt op nieuw een termijn van zes maanden opengesteld, binnen welken zij gehouden
zullen zijn, zich eenen vasten geslachtnaam te kiezen, en daarvan bij den ambtenaar
van den burgerlijken stand van derzelver woonplaats de vereischte verklaring af te
leggen, in voege als bij hetzelve decreet van den 18den Augustus 1811 .... is bepaald.


Fredrik Beekman heeft kennelijk deze gelegenheid aangegrepen om alsnog zijn naam om te zetten naar Bevort. In een register van naamsaannames in Groenlo staat het volgende.

Op heden den zeventiend April een duizend Achthonderd zes en twintig is voor ons,
Johan Arnold Hummelinck, burgemeester der Stad Groenlo, provincie Gelderland,
gecompareerd Fredrik Beekman, commies bij de in en uitgaande rechten, gestationeerd
alhier te Groenlo, dewelke verklaarde zo voor hem als voor zijne vier kinderen met
namen Frederik Joannes, Johannes Hubertus, Jacobus Antonie, Bernardus Cornelius en
zijne verdere nakomelingen aan te nemen de naam van Bevort. Waarvan door ons deze
Acte is opgemaakt, en na duidelijke voorlesing door ons ondertekend.
F.Bevort                              J.A.Hummelinck

 

Hiermee was de naam Bevort nu definitief gevestigd.


Geraadpleegde bronnen:
Gelders Archief Arnhem: bijlagen bij het huwelijk van Fredrik Beekman in 1825
Achterhoeks Archief in Doetinchem: register van naamsaannames 1826
Westfries Archief Hoorn: overlijden van Saartje Beekman
Universiteitsbibliotheek Nijmegen: Staatsblad 1825 No 74