Bij het zoeken naar de naam Bevort heb ik ook in kranten op Internet gebladerd. Zo is er de site http://kranten.kb.nl, die vooral berichten uit "Het Nieuws van de dag" geeft. Een tweede bron is het dagblad "De Gelderlander" voor Nijmegen en omstreken. Die krant bestaat sinds 1848 en is te raadplegen op de site van het Regionaal Archief Nijmegen: www.nijmegen.nl/archief. Op die manier maakte ik kennis met twee Bevorts waarvan ik vroeger nooit had gehoord. Ze waren "van vóór mijn tijd".

De eerste bijzondere Bevort was Frederik Johannes Bevort (3.10). In juni 1890 werd hij benoemd tot onderwijzer aan de openbare school te Oldenzaal. Maar al het jaar daarna, in september 1891, werd hij onderwijzer aan de openbare school in Groesbeek. Zoals zoveel onderwijzers in die tijd haalde hij diverse onderwijsaktes.

  • In oktober 1891 slaagde hij te Deventer voor het examen "vrije- en ordeoefeningen gymnastiek".
  • In juli 1896 slaagde hij te 's-Gravenhage voor het examen "HoogDuitsch L.O.".
  • In juli 1898 slaagde hij te Wageningen voor het examen "Landbouwkunde L.O.".

 

Op dit laatste gebied ging hij veel aktiviteit ontplooien.
In 1905 hield hij een spreekbeurt voor de Nijmeegse Boerenbond en in 1910 schreef hij in de Gelderlander een artikel over de oorzaken van de krimpende aardappeloogst rond Nijmegen.

In een boekje over de geschiedenis van Groesbeek werd uit de Maas-en Niersbode van
18 oktober 1891 het volgende aangehaald en aangevuld.

"Te Berg en Dal, gemeente Groesbeek, waar vroeger eene door de gemeente gesubsidieerde school bestoand, zal nu eene openbare lagere school gevestigd worden. Als tijdelijk hoofd dier school, die op 1 November a.s. geopend wordt, is aangewezen de heer F.J.Bevort, onderwijzer te Oldenzaal".
De heer Bevort zou veel gaan betekenen voor de Groesbeekse boerenstand. Samen met "d'n undermeister", L.Wijers, stichtte hij in 1913 de eerste Groesbeekse landbouwschool. Het was een avondschool met tweejarige cursus, die uitsluitend in de winter werd gegeven.

In de Gelderlander van 17-1-1925 wordt het overlijden van F.J.Bevort als volgt gemeld.
Men schrijft ons uit Berg-en-Dal:

Gisteren overleed op Berg-en-Dal het hoofd der school aan de O.L. school, gemeente Groesbeek, de heer F.J.Bevort in den ouderdom van 57 jaren. Geëerd bij leerlingen en oud-leerlingen zal zijn nagedachtenis bij deze nog lang blijven voortleven.
De heer F.J.Bevort was niet slechts een verdienstelijk schoolhoofd, maar ook een hard werker, wien niets te veel was, om zijn leerlingen, meestal uit den landbouwenden stand, nuttige wetenschap mede te geven voor de toekomst. Als landbouwleeraar genoot wijlen de heer F.J.Bevort aanzien.

En in de Gelderlander van 21-1-1925 volgt zijn begrafenis.

Men meldt ons van Berg-en-Dal:
Gistermorgen had onder veel belangstelling de uitvaart en begrafenis plaats van het stoffelijk overschot van het beminde en hoog geachte Schoolhoofd wijlen Frederikus Johannes Bevort.
De overledene was sedert 33 jaren onderwijzer aan de openbare lagere school op Berg-en-Dal, gemeente Groesbeek. Door zijn beminnelijken omgang met ieder, was hij bij ieder bemind. Dat bewees temeer de groote belangstelling bij zijn teraardebestelling.
De leerlingen van de school van de land- en tuinbouwcursussen gingen voorop, dragende als laatste hulde kransen en bouquetten, terwijl uit alle standen, uit Groesbeek en Ubbergen, talrijke belangstellenden de lijkbaar volgden.

 

De tweede bijzondere Bevort was Gerhardus Frederikus Bevort (3.20), een neef van de vorige. De Gelderlander van 31-12-1936 zegt van hem het volgende.

De hoofd-commies G.F. Bévort 40 jaar bij de Gemeente.
De heer G.F.Bévort, hoofdcommies ter gemeente-secretarie, chef van de afdeling Belastingen, hoopt morgen, Nieuwjaarsdag, zijn veertig jarig ambtsjubileum bij de gemeente Nijmegen te vieren.
De heer Bévort is een der onzen die Nijmegen door en door kent en van zijn stad houdt. De Nijmegenaars kennen hem en hij hen. Nimmer was er tusschen hem als ambtenaar en de burgerij een groote verwijdering – veeleer een toenadering. .......
Op één januari 1897 trad de heer G.F.Bévort in dienst der gemeente Nijmegen als ambtenaar ter secretarie, welk ambt hij tevoren in Groesbeek had waargenomen.
Tot 1908 bleef hij ambtenaar ter secretarie. In dat jaar werd ingesteld een afzonderlijke afdeeling voor de Belastingen. De heer G.F.Bévort werd hiervan de chef met zegge één assistent. .......
Maar de gemeente breidde zich uit. .... Het personeel op zijn afdeling steeg tot zeven.
Wetten en verordeningen werden talrijker, uitgebreider en meer ingewikkeld – de heer G.F.Bévort overzag alles, zijn blik ontging niets en hij bleef de trouwe raadsman voor Nijmegen en zijn bewoners. .......
Hedenmiddag werd de jubilaris gehuldigd door het secretariepersoneel en door het personeel van het kantoor van den gemeenteontvanger.

Het is niet verwonderlijk dat deze huldiging nog een vervolg kreeg.

De Gelderlander van 2 januari 1937 vertelt daarover ondermeer het volgende.
Veertigjarig ambtsjubileum G.F.Bévort
Onderscheidingen
Oudjaarsnamiddag werd de heer G.F.Bévort door het gemeentebestuur en ambtenaren van de gemeente gehuldigd ter gelegenheid van diens 40-jarig jubileum.
In de gobelinzaal van het gemeentehuis had zich daarvoor den Donderdagmiddag een groot gezelschap vereenigd, temidden waarvan de heer G.F.Bévort en diens familie werden begroet.
Onder de aanwezigen waren de burgemeester, de wethouders, de heeren G.Busser en C.A. van Westreenen, de gemeentesecretaris Mr. Miessen, eenige hoofdambtenaren der Rijksbelasting, enz.
De rij van sprekers werd geopend door den Burgemeester , den heer J.A.H.Steinweg.
.........
Vervolgens deelde spr. mede, dat het gemeentebestuur, als bewijs zijner waardeering voor al hetgeen de heer Bévort in zijn langjarigen dienst in het belang der gemeente heeft gedaan, hem met ingang van 1 Januari a.s. bevorderd heeft tot referendaris, met welke bevordering spr. den jubilaris van harte feliciteerde.
.........
Spr. zeide vervolgens het als een voorrecht en een persoonlijk genoegen te beschouwen, den heer Bévort te mogen mededeelen, dat het H.M. de Koningin behaagd heeft diens verdienstelijke ambtsperiode van 40 jaren te besluiten met zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Na de rede van den burgemeester dankte de heer G.F.Bévort H.M. de Koningin voor de hem verleende onderscheiding en het college van B. en W. voor de bevordering tot referendaris.
.......
Vervolgens boden alle ambtenaren den heer Bévort hunne persoonlijke gelukwenschen aan.
In zijn woning mocht de heer Bévort gisteren nog veel blijken van waardeering uit de burgerij ontvangen.