In het vorige hoofdstuk stond vermeld, wat de Luchtbeschermingsdienst (LBD) noteerde in het Wachtrapport. Pas kort geleden is gebleken, dat er op het Gemeentearchief nog een tweede boek is met notities van de LBD. De inhoudsopgave geeft onder de titel "Geregistreerde luchtalarmen" 9 gevallen van bominslagen tussen februari 1942 en mei 1943. Daaronder zit ook de inslag van 22 juli 1942. In dit boek staan op de linker bladzijden de "ingekomen meldingen" en op de rechter de "uitgaande meldingen". Het opmerkelijke is, dat de notities van 22 juli 1942 beginnen om 2.05 uur, dus juist aansluitend op de notities van het Wachtrapport.

De ingekomen en uitgaande meldingen beslaan 14 foliovellen. We kiezen er wat berichten uit, die een indruk geven van de verwarring rond het bergen van de slachtoffers. De meer technische berichtgevingen laten we buiten beschouwing.

  2.05 ….. uitrukken naar Dorpstraat Hees
  2.08 Inslag Dorpstraat 89 Hees.
  2.15 Bominslag Kerkpad Hees Paters Capucijnen licht gewond,
    inslag waarschijnlijk Dorpstraat.
  2.15 ..... vertrekt naar plaats ongeval, Hees, Dorpstraat 89.
  2.21 Bom gevallen Dorpstraat Hees. Nadere gegevens onbekend.
  2.21 Breedestraat Hees, dame licht gewond, geen directe hulp
    noodig (granaatscherf).
  2.23 Bominslag Kerkpad Hees. Uitrukken naar Kerkpad Hees.
  2.27 Zoover ..... bekend zijn er 3 perceelen vernield.
  2.31 Bominslag 2.15 Dorpstraat 126.
    Huis totaal vernield, hulp gewenscht.
  2.34 Hees Breedestraat 3 huizen vernield. Omtrent bewoners nog
    niets bekend.
  2.37 Er zijn gemeld bominslag Dorpstraat 126 en bominslag
    Breedestraat.
  2.38 Er wordt gemeld dat de bovenste tramdraad is verbroken en
    op straat ligt. Volgens de Centrale is de lijn stroomvrij.
  2.40 Electriciteitsploeg uitrukken naar Kerkstraat Hees.
  2.44 ..... uitrukken naar Dorpstraat 79
  2.48 De overzijde van perceel 79 zijn de no. 120-122. De fam.
    Janssen en van Loon liggen nog gedeeltelijk onder puin.
  2.53 Uitrukken naar Dorpstraat 126 Hees.
  3.00 Er moet één gewonde opgehaald worden. Hoek van het gebouw
    Paters Kerkpad en gebracht worden naar ziekenhuis.
  3.04 Een ziekenauto uitrukken naar Dorpstraat hoek Kerkpad.
  3.08 De getroffen panden zijn 6 in getal.
  3.10 2.03 uur bominslag Dorpstraat en Breedestraat Hees.
    6 panden getroffen. 1 gewonde naar ziekenhuis gebracht.
    Onder 1 pand bewoners waarschijnlijk nog bedolven.
  3.29 De no. van de perceelen zijn:
    118 Jansen H.G. 122 v. Loon 126 v.d. Tuuk
  3.30 Ziekenhuis nog geen gewonden binnengekomen.
  3.36 3 man in ziekenhuis gewond en 1 doode bij P.O. Dorpstraat 79.
  3.41 Verzoeken om één ziekenauto.
  3.46 Een ziekenauto naar Dorpstraat Hees.
  4.00 Gewonden Mevr. van Loon, Nellie Leenders 23 jaar,
    Mar. Leenders, Heer Hendriks en Mej. Dingemans.
  4.05 Een ziekenauto is ter plaatse aanwezig. Wordt verzocht nog
    een ziekenauto te zenden.
  4.10 Een ziekenauto uitrukken naar Hees. Is nog geen der andere 2
    auto's terug.
  4.14 Mijnheer v. Loon is nog niet geborgen. Vermoedelijk nog
    onder puin bedolven.
  5.28 Er zijn 5 gewonden in Canisius Ziekenhuis opgenomen. De
    namen van de gewonden zijn: Mevr. Dingemans, Nellij Leenders,
    Maria Leenders, den Heer Hendriks, Mevr. v. Loon 80 jaar
    Dorpstraat 122.
  5.41 Jansen Jr. oud ongeveer 26 jaar is onder puin vandaan gehaald
    en reeds overleden.
  6.04 De tweede bom is gevonden in de Kerkstraat 200, achter de
    kantoorgebouwen van de Heide Maatschappij. Geen persoonlijke
    ongelukken.
  6.59 Jansen H.H. oud 82 jaar gevonden en overleden, naar Canisius
    Ziekenhuis gebracht. H.G. Jansen oud 47 jaar Dorpstraat 118
    ook overleden.
  8.18 Gedood: ....... (hier volgt een uitvoerige )
    Gewond: ....... (opsomming van de slachtoffers)
  8.31 Beschadigde woningen Korte Breedestraat 79, 81, 83, 85 en 114.
    Dorpstraat 136, 142

 

Bovenstaand relaas geeft aanleiding tot enkele opmerkingen:

 1. Het is vreemd, dat om 2.05 uur al mensen moeten uitrukken naar Hees, terwijl de melding van de bominslag om 2.08 uur binnenkomt. In een rapport naar officiële instanties heeft men later beide meldingen dan ook op 2.08 uur gezet.
 2. Vermoedelijk zijn er telefonische berichten bij politie en LBD binnengekomen van:
  • de paters Capucijnen, hoek Dorpstraat-Kerkpad (2.15 en 2.23 uur);
  • P.M.J. Hoenselaars, Dorpstraat 89 (2.08 en 2.15 uur);
  • J.A. van Haaren, Dorpstraat 79 (2.44 uur).
  Op die plaatsen dacht men zich daarom in eerste instantie de bominslag.
 3. De bominslag Breedestraat (2.37 en 3.10 uur) is een vergissing, wellicht veroorzaakt door de berichten van 2.21 en 2.34 uur.
 4. Is de Kerkstraat (2.44 uur) verward met het Kerkpad?
 5. De leeftijd van 26 jaar van Jansen Jr. (5.41 uur) is foutief. De vermelding om 6.59 uur klopt beter.
 6. Een tweede bom (6.04 uur) is niet gevonden in de Kerkstraat 200, maar – zoals in het officiële rapport staat – in de Kerkstraat, 200 meter achter de kantoorgebouwen van de Heide Maatschappij.
 7. In de Korte Breedestraat bestonden geen woningen met nummers 79 t/m 114 (8.31 uur). Dit zullen de nummers in de Dorpstraat moeten zijn.
 8. Het is niet zo verbazingwekkend, dat kort na de bominslag de berichten nogal verward waren. Naarmate de tijd verstreek, kwam er meer duidelijkheid: de "tweede" bom van 6.04 uur wijst er al op, dat de bommen op het kerkpad en in de Breedestraat op een vergissing berusten; en om 8.18 uur zijn de namen en geboortedata van alle slachtoffers bekend.

 

Bommen op Hees

Afb. 14 : Tot ver in de omtrek werden de pannen van het dak geblazen.

Dit is de achterkant van de boerderij van H. Hendriks, Dorpstraat 104. Het huis, dat nu op die plaats staat, is Schependomlaan 102. Boven de boerderij en rechts daarvan is het huis aan de overkant van de straat te zien: nu Schependomlaan 69.

Bommen op Hees

Afb. 15 : Achterkant van het huis Dorpsstraat 100. Het staat er nog: Schependomlaan 100.