Tussen 1922 en 1955 liep er tussen Nijmegen en de dorpen Hees - Neerbosch een elektrische tram.
Ik heb daar veel herinneringen aan.

De eerste rit op zaterdag 17 juni 1922 ging met veel feestvertoon gepaard.
Een uitgebreid verslag daarvan verscheen in de Gelderlander van maandag 19 juni.

Wat hierna volgt, is een ingekorte, maar letterlijke weergave van dat krantenartikel.

De tram in Hees

OFFICIEELE OPENING ELECTR. TRAM NIJMEGEN – HEES - NEERBOSCH

Zaterdag 17 Juni 1922 blijft een gedenkwaardige dag voor het Schependom. Het werk van ruim tien actiejaren werd bekroond. Dorpsbelang, de belangenvereeniging van Hees-Neerbosch-Hatert zag de vrucht van haar werk: de electrische tram reed door Voorstads-, Heesche- en Neerbossche lanen. Heel Hees-Neerbosch juichte en half Nijmegen vierde mee. Groot was Zaterdagmiddag reeds de belangstelling op de Korenbeurs, waar de officieele tram, ter officieele opening van de nieuwe lijn, om twee uur zou afrijden naar de Witte Poort, het eindpunt in Neerbosch.

De vier wethouders, de gemeente-secretaris, verschillende raadsleden en feestcommissie- en Dorpsbelangleden maakten den eersten rit mede. De burgemeester bleek door een lichte ongesteldheid verhinderd om het tramfeest bij te wonen.
De eerste tram, ruim en rijk versierd met vlaggen, wimpels en decoratiedoeken, werd bestuurd door den directeur der Gemeente-Electriciteitswerken, den heer Jansen, zelf. Den heelen tramweg langs werd feestelijke belangstelling getoond en woeien feestvlaggen uit.

Het eerste officieele feestbetoon bracht de geestdrift in de Krayenhoflaan – eindpunt Oude Heeschelaan. Daar bleek een eerepoort opgericht en werden den voorzitter van Dorpsbelang Dr. De Blécourt, bloemen aangeboden namens dezen woonwijk door mej. Marie Keller, en hing een lid van de fanfare Hees-Neerbosch een lauwerkrans aan de tram.
In volle vaart ging het nu naar Hees, waar in het fraai gelegen Heeslust de officieele receptie zou plaats hebben.

Voor den ingang werden de vertegenwoordigers van de gemeente Nijmegen en bestuursleden van Dorpsbelang reeds verwelkomd door den voorzitter der feestcommissie Jhr. J. van Rijckevorssel, die namens de ingezetenen van Hees en Neerbosch zijn genoegdoening uitsprak over de eer welke het gemeentebestuur van Nijmegen beide dorpen aandeed door dit bezoek en dank uitte voor den aanleg van de tram.

Na enige plichtplegingen noodde spreker de gasten uit voor den eerewijn. Deze werd aangeboden in den lommerrijken tuin van hotel Heeslust, waar de heer H. Verbeek alles even geriefelijk had ingericht.